Istoric

        Liceul Tehnologic Vitomireşti este o unitate şcolară din mediul rural, situat în centrul localităţii Vitomireşti, str. Libertăţii, nr. 61, judeţul Olt, e-mail liceulvitomiresti@yahoo.com, telefon 0249469310, www.liceulvitomiresti.ro .

Unitatea şcolară are personalitate juridică şi are în subordine structura – GPN Dejeşti.

Comuna Vitomireşti se află în Nordul judeţului Olt, într-o zonă subcarpatică, la graniţa cu judeţele Vâlcea şi Argeş ceea ce reprezintă o oportunitate pentru realizarea planului de şcolarizare. Agricultura cu tradiţie a localităţii este reprezentată de culturile de câmp, livezile de pomi fructiferi, suprafeţe mici acoperite de viţă de vie şi, mai nou, apicultura şi a impus necesitatea pregătirii de cadre în  domeniile: agricultură,  economic şi mecanică.

La data de 1 septembrie 1971 s-a înfiinţează Liceul Teoretic Vitomireşti. În cei peste 47 de ani de existenţă, unitatea şcolară a avut mai multe titulaturi: Liceul Teoretic, Liceul Agroindustrial, Liceul Teoretic, Liceul Vitomireşti, iar din 2012, poartă numele de Liceul Tehnologic Vitomireşti.

În anul 2007 celor două corpuri de clădiri ale liceului li s-a adăugat atelierul-şcoală, prin proiect PHARE, şi sala de sport, cu ajutorul Consiliului Judeţean Olt.

În anul 2012, la propunerea Primăriei Comunei Vitomireşti, s-a dat în folosinţă corpul nou al Liceului, After school. În anul şcolar 2018-2019 se va finaliza construcţia unei grădiniţe printr-un proiect realizat de Primăria comunei Vitomireşti.

În prezent, domeniile formării profesionale din şcoală sunt: Resurse naturale şi protecţia mediului, Servicii, Tehnic.

În cadrul liceului sunt şcolarizaţi în medie 670 de  elevi din comuna Vitomireşti şi din zonele limitrofe, pe cicluri de învăţământ: preşcolar, primar, gimnazial şi liceal. La învăţământul liceal sunt pregătiţi elevi în următoarele specializări: Tehnician în activităţi economice, Tehnician în agricultură şi Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie. Oferta de muncă a zonei este minimă, de aceea posibilităţile financiare ale familiilor elevilor sunt reduse iar elevii de liceu sunt beneficiari ai programelor Bani de liceu şi Bursă profesională.

Şcoala dispune de o bază materială bună care asigură condiţii optime pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ: 20 săli de clasă, 1 atelier-şcoală (aflat într-un proiect de reabilitare) cu 4 compartimente (agricultură, agroturism, mecanică, prelucrarea lemnului), 2 laboratoare de informatică/TIC. Liceul dispune de o sală de sport, un CDI, care pune la dispoziția elevilor 17000 de volume, conexiune la Internet.

Desfăşurarea procesul instructiv – educativ este asigurată de: 37 cadre didactice (procentul de profesori titulari – 60%);  personal didactic auxiliar didactic (administrator financiar, secretar, administrator de patrimoniu, bibliotecar, informatician) – 5, personal administrativ – 7. Pregătirea practică se desfăşoară la atelierul-şcoală şi la agenţii economici cu care şcoala are încheiate parteneriate. Elevii şcolii sunt antrenaţi în diverse activităţi extracurriculare, participă activ la deciziile care se iau în şcoală prin intermediul reprezentanţilor pe care îi au în CEAC, Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminări în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii.

Liceul Tehnologic Vitomirești este condus de consiliul de administraţie, de director şi de director adjunct;

În Liceul Tehnologic Vitomirești funcționează  următoarele organisme de conducere și colective de lucru: consiliul profesoral, consiliul de administraţie şi comisiile metodice / comisii de lucru.

Obiectivul principal urmărit în activitatea de management l-a constituit realizarea unui proces de învăţământ de calitate – bazat pe o analiză realistă a posibilităţilor existente, având la bază o planificare – menit să valorifice dotarea nativă a elevilor prin asigurarea unui nivel de pregătire corespunzător cerinţelor actuale şi promovării cu succes a examenelor de Evaluare Naţională şi Bacalaureat. Activitatea managerială a vizat principalele domenii funcţionale:

  • curriculum: aplicare, dezvoltare şi evaluare;
  • resurse umane: recrutare, utilizare, stimulare, formare, apreciere şi stabilirea unui climat organizaţional optim;
  • resursele materiale şi fizice;
  • dezvoltarea organizaţională, relaţii sistemice (cu celelalte organizaţii care fac parte din sistemul şcolar);
  • relaţii comunitare.

Lasă un răspuns