Componența

Componența

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

2020-2021

Conform

 • Legii Educaţiei Naţionale, Legea 1/2011, cu modificările și completările ulterioare (Art. 96, litera b) și d))
 • ORDIN nr. 4249/13 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016;
 • Metodologiei de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin OMEN 3160/2017 din 1 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014,
 • Legea nr. 82/2018 din 30 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

Nr.Crt. Nume și prenume Funcția
1. Vasiloiu Elena-Corina Director
2. Ene Gheorghe Prof. Director Adjunct
3. Cojocaru Filofteia Profesor
4. Rizoiu Simona-Mihaela Profesor
5. Barbu Ștefan Mugurel Reprezentantul primarului
6. Boștină Doru-Constantin Reprezentantul Consiliului Local
7. Popescu Adam Reprezentantul Consiliului Local
8. Cavaleru Estela-Alina Reprezentantul comitetului de părinților
9. Meianu Florina-Mindora Reprezentantul elevilor

 

Responsabilitățile consiliului de administrație

Conform ORDIN Nr. 4.619  pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare

si functionare a consiliului de administrație

din unitatile de invatamant preuniversitar

 

    Art. 15. – (1) Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

 1. aproba tematica si graficul sedintelor;
 2. aproba ordinea de zi a sedintelor;
 3. stabileste responsabilitatile membrilor consiliului de administrație si proceduri de lucru;
 4. aproba regulamentul intern si regulamentul de organizare si functionare a unitatii de invatamant cu respectarea prevederilor legale;
 5. isi asuma, alaturi de director, raspunderea publica pentru performantele unitatii de invatamant;
 6. particularizeaza, la nivelul unitatii de invatamant, fisa-cadru a postului de director adjunct, elaborata de inspectoratul scolar;
 7. particularizeaza, la nivelul unitatii de invatamant, contractul educational tip, aprobat prin ordin al ministrului educatiei nationale, in care sunt inscrise drepturile si obligatiile reciproce ale unitatii de invatamant si ale parintilor, in momentul inscrierii anteprescolarilor, prescolarilor sau a elevilor;
 8. valideaza statul de personal pentru toate categoriile de personal din unitate, care urmeaza a fi transmis spre aprobare inspectoratului scolar la inceputul fiecarui an scolar si ori de cate ori apar modificari;
 9. pune in aplicare hotararile luate in sedinta reunita a consiliilor de administrație ale unitatilor de invatamant partenere in consortiul scolar din care unitatea de invatamant face parte;
 10. valideaza raportul general privind starea si calitatea invatamantului din unitatea de invatamant preuniversitar si promoveaza masuri ameliorative;
 11. aproba comisia de elaborare a proiectului de dezvoltare institutionala, precum si comisiile de revizuire a acestuia; aproba proiectul de dezvoltare institutionala si modificarile ulterioare ale acestuia, precum si planul managerial al directorului;
 12. adopta proiectul de buget al unitatii de invatamant, tinand cont de toate cheltuielile necesare pentru buna functionare a unitatii de invatamant, astfel cum sunt acestea prevazute in legislatia in vigoare si contractele colective de munca aplicabile; proiectul de buget astfel adoptat se inregistreaza la ordonatorul superior de credite;
 13. intreprinde demersuri ca unitatea de invatamant sa se incadreze in limitele bugetului alocat;
 14. avizeaza executia bugetara la nivelul unitatii de invatamant si raspunde, impreuna cu directorul, de incadrarea in bugetul aprobat, conform legii;
 15. aproba modalitatile de realizare a resurselor extrabugetare ale unitatii de invatamant si stabileste utilizarea acestora in concordanta cu planurile operationale din proiectul de dezvoltare institutionala si planul managerial pentru anul in curs; resursele extrabugetare realizate de unitatea de invatamant din activitati specifice (inchirieri de spatii, activitati de microproductie etc.), din donatii, sponsorizari sau din alte surse legal constituite raman in totalitate la dispozitia acesteia;
 16. aproba utilizarea excedentelor anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii, reportate in anul calendaristic urmator, cu aceeasi destinatie sau pentru finantarea altor cheltuieli ale unitatii de invatamant;
 17. avizeaza planurile de investitii;
 18. stabileste taxele de scolarizare pentru invatamantul particular preuniversitar si pentru cel postliceal de stat, nefinantat de la buget, conform normelor legale in vigoare;
 19. aproba acordarea burselor scolare, conform legislatiei in vigoare;
 20. aproba acordarea premiilor pentru personalul unitatii de invatamant, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 21. in unitatile de invatamant particular, avizeaza drepturile salariale si extrasalariale ale directorilor si directorilor adjuncti, precum si salarizarea personalului din unitate, in conformitate cu prevederile legii si ale contractului individual de munca;
 22. aproba acoperirea integrala sau partiala a cheltuielilor de deplasare si de participare la manifestari stiintifice in tara sau strainatate pentru personalul didactic, in limita fondurilor sau din fonduri extrabugetare;
 23. aproba, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din unitatea de invatamant, in baza solicitarilor depuse de acestea;
 24. aproba proceduri elaborate la nivelul unitatii de invatamant;
 25. propune, spre aprobare, inspectoratului scolar infiintarea centrului de documentare si informare, a bibliotecii scolare in unitatea de invatamant;
 26. aproba extinderea activitatii cu elevii, dupa orele de curs, prin programul „Scoala dupa scoala“, in functie de resursele existente si posibilitatile unitatii de invatamant;
 27. aproba curriculumul la decizia scolii cu respectarea prevederilor legale;
 28. pentru unitatile de invatamant profesional si tehnic, avizeaza programele scolare pentru curriculumul in dezvoltare locala (CDL) si incheierea contractelor-cadru privind derularea instruirii practice cu operatorii economici;
 29. aproba orarul cursurilor din unitatea de invatamant;
 30. aproba masuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral;
 31. stabileste componenta si atributiile comisiilor pe domenii de activitate din unitatea de invatamant;
 32. aproba programul de pregatire si evaluare pentru formatiunile de studiu cu frecventa redusa;
 33. aproba tipurile de activitati educative extrascolare care se organizeaza in unitatea de invatamant, durata acestora, modul de organizare si responsabilitatile stabilite de consiliul profesoral;
 34. aproba graficul de desfasurare a instruirii practice;
 35. aproba proiectul de incadrare, intocmit de director, cu personal didactic de predare, precum si schema de personal didactic auxiliar si nedidactic;
 36. aproba repartizarea personalului didactic de predare pentru invatamantul prescolar si primar/dirigintilor la grupe/clase;